Convocatòria dels Premis València 2019

  • Data:11-03-2019
  Convocatòria dels Premis València 2019

  Punxa l'enllaç per a enviar-nos la teua obra: Presentació d'originals

  Primer. Beneficiaris.
  Podran participar totes les persones de qualsevol nacionalitat que hagen complit els 18 anys d’edat el dia de finalització del termini de
  presentació de les obres. No podran participar les qui hagen guanyat el premi en els últims cinc anys.
  En el cas del Premi València Nova podran participar totes les persones de qualsevol nacionalitat que hagen complit 18 anys i que no
  superen els 35 anys el dia de finalització del termini de presentació de les obres.

  Segon. Objecte.
  La present convocatòria té per objecte establir les condicions que regulen la participació en el Premi València i en el Premi València
  Nova. Les obres que s’hi presenten hauran de tindre les característiques següents.

  Narrativa en castellà.
  a) Ha de ser original, inèdita, i no premiada en altres concursos.
  b) Ha d’estar escrita en castellà.
  c) Les obres es presentaran en PDF, hauran d’estar escrites a doble espai en grandària DIN A4 i tindre una extensió no inferior als
  300.000 caràcters ni superior a 600.000, amb espais inclosos.

  Narrativa en valencià.
  a) Ha de ser original, inèdita, i no premiada en altres concursos.
  b) Ha d’estar escrita en valencià.
  c) Les obres i es presentaran en PDF, hauran d’estar escrites a doble espai en grandària DIN A4 i tindre una extensió superior als 150 folis.

  Poesia en castellà i poesia en valencià.
  a) Ha de ser original, inèdita, i no premiada en altres concursos.
  b) Ha d’estar escrita en castellà i en valencià, respectivament.
  c) Les obres es presentaran en PDF, hauran d’estar escrites a doble espai en grandària DIN A4 i tindre una extensió superior als 500 versos.

  Assaig.
  a) Els treballs podran ser de qualsevol camp del coneixement (humanitats, història, ciències socials, ciències físiconaturals, entre altres.
  Es valoraran especialment aquells assajos que tracten, monogràficament o no, aspectes de rellevància per a la societat valenciana.
  b) Els treballs poden desenvolupar un tema únic o diversos temes íntimament relacionats, però no podran ser simples recopilacions
  d’articles.
  c) Hauran de ser originals, inèdits i no premiats en altres concursos o premis.
  d) Haurà d’estar escrit en valencià o en castellà, tot i que s’editarà en valencià, i es presentarà sempre amb un resum en anglés de 300
  paraules.
  e) Les obres es presentaran en PDF, hauran d’estar escrites a doble espai en grandària DIN A4 i tindre una extensió superior als 150
  folis numerats, de 2.100 caràcters cada pàgina aproximadament. Així mateix s’adjuntará un resum d'un parràgraf de l'obra.

  Novel·la gràfica.
  a) Ha de ser original, inèdita, i no haver sigut premiada en altres concursos ni estar pendent de cap veredicte en la data en què finalitze
  el termini de presentació.
  b) La temàtica serà lliure però es valoraran especialment les obres que transmeten valors favorables als drets humans en general i, especialment,
  als drets dels col·lectius socialment més desfavorits, i/o a favor de la tolerància.
  c) L’obra, es podrà presentar en qualsevol idioma de la Comunitat Valenciana, tot i que s’editarà en valencià.
  d) Es pot presentar un projecte realitzat per un sol autor o per diversos que es repartisquen les tasques entre guionistes, dibuixants, entintadors
  i coloristes, els quals seran considerats coautors.
  e) Es presentarà un dossier amb un mínim de 16 pàgines acabades, grandària DIN A4, acompanyades del guió detallat de la totalitat de
  l’obra, d’un mínim de tres pàgines. Es pot presentar en blanc i negre o en color. L’extensió de l’obra acabada ha de ser superior a 64 pàgines.

  Tercer. Bases reguladores.
  Les bases reguladores d’aquesta convocatòria les estableix l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de València
  aprovada per l’acord plenari de 28 de març de 2017 i publicada en el BOP núm. 101, del 29 de maig de 2017.

  Quart. Finançament.
  L’import de les subvencions que es concediran a l’empara de la present convocatòria ascendeix a 80.000,00 euros i es faran efectives
  amb càrrec a l’aplicació 301.33402.48100 del Pressupost de Despeses de la Diputació de València de 2019.
  La citada dotació econòmica queda d’acord amb cada modalitat de la forma següent:
  Modalitat Dotació econòmica
  Narrativa en castellà 12.000 euros
  Narrativa en castellà, fins a 35 anys 5.000 euros
  Narrativa en valencià 12.000 euros
  Narrativa en valencià, fins a 35 anys 5.000 euros
  Poesia en castellà 7.500 euros
  Poesia en castellà, fins a 35 anys 3.000 euros
  Poesia en valencià 7.500 euros
  Poesia en valencià, fins a 35 anys 3.000 euros
  Assaig 12.000 euros
  Assaig, fins a 35 anys 5.000 euros
  Novel·la gràfica 8.000 euros

  Cinquè. Termini de presentació.
  Les obres podran presentar-se des de l’endemà a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP) fins al 30 d’abril de 2019. Les sol·licituds per a participar en els premis es formalitzaran dirigides al president de la Diputació de València i es realitzaran necessàriament per tramitació electrònica a través del formulari d’inscripció disponible en www.alfonselmagnanim.net completant tots els camps requerits i també adjuntant un exemplar de l’obra en PDF.
  Posteriorment, i dins del termini de presentació de sol·licituds de participació, s’ha d’enviar o presentar en el Registre General d’Entrada de la Diputació de València (carrer Serrans, núm. 2 baix, 46003-València) un sobre que contindrà per separat:
  1) la sol·licitud impresa.
  2) la plica, és a dir, un sobre tancat que indicarà en l’exterior el títol de l’obra i el pseudònim de l’autor en la qual s’inclourà:
  a. dades de l’autor: nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon i fotocòpia del DNI, passaport o qualsevol altre document d’identificació legalment acceptat;
  b. una breu referència biogràfica;
  c. una declaració jurada que l’obra és original i inèdita, que està lliure de qualsevol compromís d’edició i que no està pendent de resolució en cap un altre concurs literari.