Reglament

  ​Reglament de la Institució Alfons el Magnànim

  Al llarg de la història la Institució Alfons el Magnànim ha tingut diversos reglaments i estatuts de funcionament intern. A fi d'anar adequant-se als diferents models d'organització, des de la IAM originària, passant per la Institució Valenciana d'Estudis i de Recerca, fins arribar a la denominació actual, Institució Alfons el Magnànim - Centre Valencià d'Estudis i d'Investigacions.

  El present reglament fou aprovat pel ple de la Diputació de València el 21 de febrer de 2016.

  REGLAMENT DE LA “INSTITUCIÓ ALFONS EL MAGNÀNIM-CENTRE VALENCIÀ D’ESTUDIS I D’INVESTIGACIÓ” DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

  TÍTOL PRIMER

  De la Institució en general.

  Article Primer.- El Servici “Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació” es troba constituït per a la gestió directa de les activitats que més endavant s’estableixen i que suposen el seu objecte, mitjançant una organització especialitzada, sense personalitat jurídica, a l’empara d’allò previst en els articles 101 i 102 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local i altres normes vigents d’aplicació.

  Article Segon.- La Institució tindrà per objecte:

  a) Estudiar, promoure la recerca i difondre el treball científic i la cultura de les humanitats en els àmbits d’interés valencià i universal, amb especial incidència en aquelles qüestions que afecten a la societat valenciana.

  b) Promoure activitats de projecció social de les ciències socials, físico-naturals i de la salut, de les humanitats i de la història particularment en aquells temes que siguen d’interés general per a la societat valenciana.

  c) Establir i mantenir la relació adequada amb altres organismes valencians, estatals i internacionals de contingut similar.

  d) Cooperar amb altres organismes culturals.

  e) Realitzar publicacions directament relacionades amb l’objecte del Servei i procedir a la seua difusió.

  f) Organitzar els premis “Alfons el Magnànim” i els que en el futur se li encomanen.

  g) Contribuir, si és el cas, a la recerca i difusió del Rei de València Alfons el Magnànim, amb la naturalesa que en cada cas s’establisca.

  h) Cooperar amb aquelles publicacions el valor i els continguts de les quals siguen dignes de la seua consideració.

  Article tercer.- La Institució, sense perjuí de fer servir els anagrames, logotips i escut de la Diputació, adaptarà el logotip de la Institució a l’estètica del segle XXI. No obstant açò, podrà figurar en lloc destacat de les seues memòries anuals, publicacions i altres tipus de documentació que produïsca l’emblema històric que fins avui ha vingut utilitzant la “Institució Alfons el Magnànim”, que consisteix en una composició circular, el motiu central de la qual conté una allusió iconogràfica al Rei titular, orlat de la llegenda “Institució Alfons el Magnànim” i Diputació de València. En el camp de la medalla figura el lema “Vir sapiens dominabitur astris”, constant en la medallística històrica del Rei magnànim.

  Així mateix haurà de ser compatible l’ús dels logotips amb el de qualsevol altre organisme, en el cas que patrocine, previ conveni, les publicacions o activitats de la Institució.

  Article Quart.- La Institució queda integrada en l’Àrea de Cultura de la Diputació de València. Així mateix el seu organigrama i dotació de mitjans personals i materials vindran determinats per la Diputació, qui els establirà de manera que es garantisca de la manera més eficaç el desenvolupament de les competències que la Institució té atribuïdes.

  TÍTOL SEGON

  De l’Organització Especialitzada del Servei.

  Article Cinqué.- L’organització especialitzada de la Institució estarà composta per:

  —El Consell d’Administració;

  —El gerent;

  —Els Instituts i directors de col·leccions i revistes;

  —El Consell Assessor.

  CAPÍTOL I El Consell d’Administració.

  Article Sisé.- El Consell d’Administració és l’òrgan rector i de gestió de les activitats pròpies de la Institució, i assumeix aquelles atribucions que no corresponguen específicament als òrgans de govern de la Diputació de València a la qual pertany la Institució.

  Article Seté.- El Consell d’Administració estarà integrat pels membres següents:

  -El president.

  -El vicepresident.

  -Un diputat provincial per cada grup polític amb representació en el ple de la Diputació i designat pel president d’esta a proposta de cada portaveu.

  -El gerent de la Institució

  -Els coordinadors d’institut.

  Artícle vuité.- Seran atribucions del Consell d’Administració:

  a) Confeccionar i proposar a la Diputació els pressupostos de la Institució per a la seua aprovació per la pròpia Diputació i incorporació a la corresponent secció pressupostària pròpia.

  b) Aprovar les programacions anuals de les activitats dels seus Instituts, col·leccions, editorials i revistes.

  c) Proposar als òrgans de govern competents de la Diputació les contractacions necessàries per a efectuar el desenvolupament de les seues activitats, si procedeix.

  d) Proposar als òrgans de govern competents de la Diputació la formalització o rescissió, si s‘escau, dels convenis que s’hagen de dur a terme amb altres institucions valencianes, estatals, europees, etc.

  e) Aprovar, a proposta dels Instituts, directors de col·leccions o revistes respectius, l’elaboració de treballs d’estudi de cara a la seua publicació, malgrat les contractacions necessàries per a portar-les a efecte, que seguiran la seua tramitació legal a través dels òrgans competents de la Diputació.

  f) Administrar els fons i altres recursos de la Institució, en els termes previstos en aquest Reglament.

  g) Proposar les bases, convocatòria i adjudicació dels premis instituïts.

  h) Coordinar les iniciatives de la seua pròpia comesa amb les orientacions de la Diputació i amb les entitats amb les quals es trobe vinculada la Institució, vigilant l’estricte compliment d’allò convingut amb les unes i les altres.

  i) I, en general, dur a terme aquelles actuacions que estiguen relacionades amb la Institució i no siguen competència dels òrgans de govern de la Diputació o del gerent.

  Article nové.- El Consell d’Administració es reunirà amb caràcter ordinari almenys una vegada cada tres mesos, si bé, podrà fer-ho, amb caràcter extraordinari, quantes vegades siga necessari, per la urgència o importància dels temes a tractar.

  El calendari de les sessions ordinàries serà determinat pel propi Consell d’Administració.

  Les sessions extraordinàries es convocaran quan segons el parer del president siga necessari o quan ho sollicite un nombre de membres del Consell d’Administració no inferior a cinc, establint en la sollicitud els assumptes sobre els quals es demana que tracte la sessió.

  En aquests casos, la celebració no podrà demorar-se més de quinze dies des de la data sollicitada.

  En tots els casos, l’ordre del dia serà fixat pel president, amb la signatura del secretari i haurà d’anar acompanyat amb l’oportuna convocatòria.

  Les convocatòries hauran d’efectuar-se de manera que puguen estar en possessió dels membres del Consell almenys amb una anticipació de 24 hores al moment fixat per a la celebració de la sessió.

  Per a la celebració de les sessions serà precisa l’assistència de més de la meitat dels membres del Consell. En tot cas es requereix l’assistència del president i del secretari o dels qui legalment els en substituïsquen.

  Els acords es prendran per majoria simple, sent el vot del president diriment en cas d’empat.

  De cada sessió s’alçarà l’acta corresponent segons allò previst en l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, en allò que siga aplicable. L’acta podrà ser aprovada en la mateixa sessió o en la següent.

  Es podran tractar temes que no figuren en l’ordre del dia, sent suficient que el seu tractament siga declarat d’urgència pels assistents, amb el vot favorable de la seua majoria.

  A les sessions del Consell podran assistir, amb veu i sense vot i en funcions d’assessorament, totes aquelles persones que el president del Consell considere oportú.

  En tot allò no previst i en allò que siguen aplicables, regiran els preceptes de la legislació de règim local referents a la celebració de les sessions dels òrgans collegiats.

  CAPÍTOL II. Del secretari del Consell d’Administració.

  Article Desé.- El secretari general de la Diputació té el dret d’ostentar el càrrec de secretari del Consell d’Administració. No obstant això, ell podrà delegar el càrrec esmentat en un altre funcionari de la Diputació amb titulació superior, i nomenar també el seu suplent, amb el vist-i-plau del president del Consell d’Administració.

  Article Onzé.- Seran funcions del secretari:

  a) Efectuar les convocatòries de les sessions del Consell d’Administració.

  b) Assistir a les sessions del Consell d’Administració i redactar-ne les actes, i a portar, en compliment d’allò acordat, el corresponent Llibre d’Actes.

  c) Custodiar els documents que hagen de ser utilitzats en cadascuna de les sessions del Consell d’Administració, fins a la seua devolució al servei corresponent de la Diputació.

  d) Qualssevol altres activitats que el propi Consell d’Administració li encomane.

  Article Dotzé.- sl Secretari actuarà en el Consell d’Administració amb veu i sense vot.

  CAPÍTOL III. Del president del Consell d’Administració.

  Article Tretzé.- El càrrec de president del Consell d’Administració correspon al president de la Diputació, si bé aquest podrà designar per a exercir aquest càrrec al diputat de l’Àrea.

  Article Catorzé.- Seran funcions del president:

  a) Representar a la Institució en tots els actes que procedisca i sempre que la Presidència no l’ostentara el president de la Diputació i no comparega aquest com a representant de la mateixa.

  b) Presidir el Consell d’Administració.

  c) Elaborar l’ordre del dia de cadascuna de les sessions del Consell d’Administració.

  d) Dirimir amb el seu vot de qualitat els empats produïts en les votacions del Consell d’Administració.

  e) Signar aquells documents del Consell d’Administració o de la Institució que requerisquen la seua signatura.

  f) Dur a terme quantes atribucions els siguen delegades pels òrgans de govern de la Diputació.

  CAPÍTOL IV. Del vicepresident del Consell d’Administració.

  Article Quinzé.- El càrrec de vicepresident del Consell d’Administració correspondrà al senyor diputat de l’Àrea de Cultura de la Diputació, i en cas de ser designat president, podrà ser designat pel propi Consell d’Administració un altre diputat pertanyent al mateix Consell d’Administració.

  Correspon al vicepresident exercir les funcions que té atribuïdes el president per absència, vacant o malaltia d’aquest, així com les atribucions que li siguen delegades pels òrgans de la Diputació. Així mateix collaborarà amb el president en les seues tasques ordinàries.

  CAPÍTOL V. Del gerent.

  Article Setzé.- El gerent, que ostentarà el nom de director, és l’òrgan de la “Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació” al qual correspon les funcions de coordinació acadèmica, executives i administratives del mateix.

  Article Desseté.- El director serà nomenat pel president de la Diputació a proposta del Consell d’Administració haurà de donar compte al Ple de la Diputació, previ procés de selecció.

  Article Divuité.- Seran funcions del director:

  a) Executar i fer complir els acords del Consell d’Administració.

  b) Dirigir i inspeccionar el funcionament de la Institució, així com al seu personal.

  c) Representar administrativament a l’òrgan especial.

  d) Dirigir totes les funcions administratives que haja de dur a terme la Institució.

  e) Portar la comptabilitat que permeta desenvolupar la comptabilitat especial al fet que es refereix l’article 102.2 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.

  f) Coordinar, en estret contacte amb els Instituts, i directors de col·leccions i revistes, la tasca d’estudi, recerca i difusió de la Institució.

  g) Vetlar per l’execució dels Plans i Programes d’Execució una vegada aprovats, així com dels premis que se n’adjudiquen.

  h) Redactar l’informe o memòria anual de les activitats de la Institució.

  i) Representar a la Institució en els actes públics en què no exercisquen la representació el president de la Diputació, el del Consell d’Administració o el seu vicepresident.

  j) Assistir a les sessions del Consell d’Administració amb veu i vot.

  k) Les altres que el Consell d’Administració li conferisca.

  Article Dinové.- El càrrec de director s’exercirà per un període màxim de quatre anys, si bé el mateix podrà ser prorrogat. A la seua finalització, no podrà percebre una indemnització major que la prevista en la legislació vigent.

  El càrrec de director haurà de recaure en un professional de reconegut prestigi dins d’alguna de les branques del coneixement que tinguen relació amb les activitats de la Institució i la seua contractació es regularà per la modalitat contractual més apropiada d’entre les contemplades en la legislació vigent. Tenint en compte el millor funcionament, eficàcia i estalvi de la Institució, el director podrà formar part i, fins i tot, coordinar algun dels Instituts de la Institució.

  CAPÍTOL VI. Dels Instituts, Col·leccions i Revistes.

  Article Vinté.- La Institució, per a un millor compliment de les seues finalitats, s’estructurarà en Instituts, que es crearan per acord del Ple de la Diputació.

  Els Instituts amb els quals inicialment comptarà la Institució són els següents:

  1) Institut de Ciències Socials i de la Cultura;

  2) Institut de Ciències Físico-naturals;

  3) Institut d’Humanitats i de Patrimoni;

  4) Institut d’Història.

  Tots quatre, si s’escau, comptaran amb les seues respectives col·leccions editorials.

  D’acord amb allò aprovat pel Ple de la Diputació es podran crear nous Instituts o unir o suprimir-ne els existents.

  Article Vint-i-uné.- Al capdavant de cadascun dels Instituts estarà un coordinador, responsable davant del Consell d’Administració de l’activitat d’estudi, recerca i difusió que es produïsca en el seu si, ajustada a la seua temàtica. Els coordinadors seran designats a proposta del Consell d’Administració pel president de la Diputació i es donarà compte del seu nomenament al Ple de la Diputació.

  Article Vint-i-dosé.- Els Instituts seran multidisciplinaris dins del seu camp específic i estaran conformats per investigadors reconeguts. Els membres de cada Institut es nomenaran pel president de la Diputació, a proposta del coordinador d’Institut, i es donarà compte del seu nomenament al Consell d’Administració. El seu nomenament no implica el reconeixement de cap tipus de retribució, i deixaran de ser membres de l’Institut quan cessen a proposta del coordinador de l’Institut, o automàticament quan cesse el coordinador que els va proposar.

  Cada Institut, per a l’exercici de les seues tasques d’estudi i difusió de la cultura, podrà organitzar-se internament, segons el seu criteri, i comptar amb col·leccions editorials pròpies i revistes específiques dels temes de la seua competència.

  Article Vint-i-tresé.- Les funcions dels coordinadors de cada Institut seran les següents:

  a) Presentar en el mes d’octubre de cada any el pla i el programa d’actuació a desenvolupar l’any següent, tant pel que fa a les activitats de difusió com d’edició en les col·leccions i publicacions baix la seua direcció, acompanyat per la seua valoració econòmica, a efectes pressupostaris.

  b) Informar i sotmetre a l’aprovació del Consell d’Administració aquesta programació, amb especial referència als criteris de selecció i valoració d’aquests projectes.

  c) Vetlar pel compliment de les activitats reflectides en les programacions aprovades.

  d) Informar al director de les realitzacions anuals dels seus Instituts perquè aquest puga conformar l’informe anual de la Institució.

  e) Assessorar i assistir a la Diputació de València en els temes que se’ls sollicite dins del seu àmbit.

  Article Vint-i-quatré.- Els càrrecs de coordinadors de cada Institut s’exerciran per un període de dos anys naturals, a comptar des de la data de notificació del seu nomenament i, una vegada valorat de manera positiva el seu treball pel Consell d’Administració, seran renovats per uns altres dos anys i així successivament. En cas contrari, el Consell d’Administració proposarà un candidat alternatiu.

  Article Vint-i-cinqué.- Els càrrecs de coordinadors de cada Institut seran exercits per professionals de reconegut prestigi en les matèries de l’Institut i, atenent a la seua condició, es regularà la seua tasca per la modalitat contractual més apropiada d’entre les contemplades per la legislació vigent.

  Article Vint-i-sisé.- A més dels membres, els coordinadors de cada Institut podran ajudar-se de diferents collaboradors, consells de redacció, consells assessors, etcètera, si així ho consideren necessari, previ acord del Consell d’Administració i sempre que aquesta collaboració no implique relació estatutària o laboral amb la Diputació.

  CAPÍTOL VII. Del Consell Assessor.

  Article Vint-i-seté.- La Institució comptarà amb un Consell Assessor, que serà conformat per investigadors i intellectuals de reconegut prestigi, així com pels senyors rectors magnífics de la Universitat de València i de la Universitat Politècnica de València, l’honorable senyor president de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, i el molt illustre senyor president del Consell Valencià de Cultura o aquells en qui delegaren. Exceptuant aquests últims els seus integrants seran proposats a iniciativa del Consell d’Administració, i posteriorment es donarà compte del seus nomenaments al Ple de la Diputació.

  Les funcions del Consell Assessor seran: avalar la recerca i publicacions de la Institució i suggerir les seues grans línies d’actuació. La pertinença al Consell Assessor no implicarà cap relació laboral amb la Diputació.

  Es reuniran amb la freqüència que estimen convenient i emetran informes d’avaluació, i propostes als instituts i al Consell d’Administració.

  TÍTOL TERCER.Mitjans Tècnics i Administratius de la Institució.

  CAPÍTOL I.

  Article Vint-i-vuité.- El personal tècnic i administratiu de la Institució serà el que vinga determinat en el corresponent organigrama aprovat per la Diputació.

  No obstant açò, el Consell d’Administració podrà proposar a la Diputació les modificacions que considere oportunes, que hauran de ser necessàriament acordades per la Corporació Provincial.

  El personal esmentat estarà sotmés, pel que fa al seu règim i funcionament, a les normes que regeixen respecte del personal que pertany a la Diputació de València.

  Article Vint-i-nové.- Correspon a la Diputació determinar els mitjans materials amb els quals ha de comptar la Institució, sent aquests mitjans materials així com els seus fons, editorials, culturals, etc., propietat única i exclusiva de la Diputació.

  TÍTOL QUART.Règim Econòmic.

  Article Trenté.- El pressupost de la Institució constituirà una Secció pressupostària orgànica integrada amb el pressupost de la Diputació. Aquesta Secció estarà constituïda en el pressupost de l’Àrea de Cultura, Centre, Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació i òrgan gestor, Consell d’Administració de la Institució i els ingressos específicament afectats als mateixos.

  La indicada Secció orgànica arreplegarà, degudament classificats, els programes i subprogrames que la Institució pretenga dur a terme en l’exercici.

  Article Trenta-uné.- El Consell d’Administració, a proposta del seu president, aprovarà l’avantprojecte de pressupost de cada any i ho remetrà a la Diputació per a la seua inclusió en el projecte de pressupost de la pròpia Diputació.

  Article Trenta-dosé.- Les autoritzacions i disposicions de despeses, el reconeixement d’obligacions i l’ordenació de pagaments per a l’execució del pressupost, correspondrà als òrgans de govern de la Diputació, conforme a les disposicions legals vigents i als procediments i delegacions establides amb caràcter general en les bases d’execució del pressupost.

  Els òrgans de govern de la Diputació podran delegar en el president i/o vicepresident de la Institució qualsevol de les competències que tinguen atribuïdes en aquesta matèria, que legalment siguen susceptibles de delegació.

  Article Trenta-tresé.- El president de la Diputació, de conformitat amb allò establert en l’article 190 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i en la normativa establida en les bases d’execució del pressupost, podrà ordenar el deslliurament de fons “a justificar” al director de la Institució per a fer front a determinades despeses, la qual cosa s’haurà de justificar posteriorment, d’acird amb les normes esmentades.

  Article Trenta-quatré.- La comptabilitat pressupostària i patrimonial de la Institució estarà inclosa en la comptabilitat general de la Diputació, la direcció de la qual correspon a la Intervenció de la mateixa i la gestió pressupostària i econòmica financera estarà sotmesa als controls, intern i extern, establerts en la Llei abans indicada.

  NORMATIVA APLICABLE

  Disposició final.- En tot allò no previst en aquest Reglament serà aplicable allò establert en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local, Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana i el Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local i altres disposicions aplicables al règim local.