Inscripció Premis València i València Nova 2024

  Termini de presentació: del 16 de febrer a 15 març a les 23:59 h (horari Espanya peninsular)

  Convocatòria

  Ací pots descarregar la convocatòria

  Els dubtes, consultes i incidències de tramitació electrònica relacionades amb qüestions tècnic-informàtiques de la seu electrònica s'atendran mitjançant el correu: labatliarespon@dival.es i a través del telèfon +34 96 388 25 25.

  I els dubtes i consultes relacionades amb el contingut d'aquesta convocatòria seran ateses, exclusivament, mitjançant el correu electrònic premis.valencia@dival.es

  Forma de presentació

  La tramitació i presentació de la sol·licitud de participació es realitzarà únicament per mitjans electrònics des de la seu electrònica de la Diputació de València https://www.sede.dival.es, a través del tràmit específic habilitat a aquest efecte, i es realitzarà exclusivament mitjançant formulari emplenat electrònicament, no admetent-se els emplenats d'una altra forma. Una vegada enviat el formulari telemàtic, l'Oficina Virtual retorna un comprovant acreditatiu, amb la data i hora de presentació.

  No obstant això, les persones interessades a participar amb residència en estats diferents a l'espanyol i fora de la Unió Europea en els quals no hi ha conveni en relació amb mitjans d'identificació electrònica, la tramitació del formulari d'inscripció i de la presentació de la documentació sol·licitada (detallada més endavant) es durà a terme de manera telemàtica en el lloc web https://premisvalencia.dival.es (Disponible a partir del 16 de febrer).

  No seran tingudes en compte aquelles sol·licituds emplenades per via telemàtica que no contemplen el procés de presentació establit.

  La sol·licitud haurà d'acompanyar-se de la següent documentació en format PDF:

 • Un exemplar de l'obra (de forma totalment anònima: no anirà signada per l'autor o autora i estarà exempta de qualsevol signe, marca o dada que la identifique).
 • Només s'admetrà un treball per autor o autora en cada modalitat.
 • Només s'admetran obres escrites per un sol autor o autora. No obstant això, en novel·la gràfica, les obres podran ser col·lectives o en col·laboració. En aquest cas, les actuacions administratives s'efectuaran amb el representant o l'interessat que haja presentat la sol·licitud i en la sol·licitud hauran de fer-se constar expressament els compromisos d'execució assumits per cada participant en l’obra, així com el percentatge de participació de cadascun en cas de ser premiada l’obra. La resolució de concessió respectarà aquesta distribució del premi a aplicar per cada persona beneficiària.
 • L'obra ha de ser original en la llengua a la qual es presente. És a dir que no estiga traduïda. DNI, passaport o qualsevol altre document d'identificació vàlid en dret.
 • Una breu referència biogràfica.
 • Una declaració jurada (signada) que l'obra és original, inèdita, que està lliure de qualsevol compromís d'edició, que no ha sigut exposada, publicada o premiada en altres concursos i que no està pendent de veredicte en la data en què finalitze el termini de presentació.
 • De conformitat amb l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la sol·licitud podrà ser presentada per mitjà de representant, acreditant la representació mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixe constància fidedigna de la seua existència

  En cas de presentar-se a diferents modalitats es farà en la mateixa sol·licitud.

  Les sol·licituds només podran ser reformulades dins del període i els terminis establits per a la seua presentació, entenent-se com a vàlida l'última presentada en termini.

  Una vegada fallat el premi, es procedirà a destruir les obres, en format digital, no premiades.