Historia

  • La sociedad valenciana tras la abolición de los Fueros

   La sociedad valenciana tras la abolición de los Fueros

   Diversos Autors

   Poques disposicions polítiques han tingut una repercussió tan intensa en l'evolució històrica del poble valencià com el decret emés el 29 de...
  • El Reino de Nápoles en la época de Alfonso el Magnánimo

   El Reino de Nápoles en la época de Alfonso el Magnánimo

   Alan Ryder (Autor/Autora)

   El regne de Nàpols en l'època d'Alfons el Magnànim és un dels primers -potser el primer- dels Estats europeus que exhibirien moltes de les c...
  • Alfonso el Magnánimo

   Alfonso el Magnánimo

   Rey de Aragón, Nápoles y Sicilia (1396-1458)

   Alan Ryder (Autor/Autora)

   Alan Ryder reconstrueix minuciosament la trajectòria d'Alfons el Magnànim des de la seua infància transcorreguda en el món cavalleresc de Ca...
  • El llibre dels fets. Jaume I

   El llibre dels fets. Jaume I

   Testimoni excepcional de la naixença del regne de València

   Jaume I (Autor/Autora)

   Després de set segles, la llengua original del Llibre deis fets presenta nombrosos arcaismes de difícil comprensió al lector modern no espec...
  • Documents per a la història d'Alfons de Borja, papa Calixt III

   Documents per a la història d'Alfons de Borja, papa Calixt III

   Miguel Navarro Sorní (Autor/Autora)

   Esta obra reunix la major part de la documentación que l'autor va replegar, al llarg de molts anys d'investigació en tretze arxius europeus ...
  • Por Dios y por el rey

   Por Dios y por el rey

   El inquisidor general fray Juan Tomás de Rocabertí

   Emilio Callado Estela (Autor/Autora)

   Figura capital de la història religiosa i política de la segona meitat del Sis-cents, l'arquebisbe fra Juan Tomás de Rocabertí (Peralada, 16...
  • El municipio en la corte de los Austrias

   El municipio en la corte de los Austrias

   Síndicos y embajadas de la ciudad de Orihuela en el siglo XVII

   David Hernández de la Fuente (Autor/Autora)

   Les limitacions de les corts de l'Antic Règim com a àmbit de relació entre la Corona i els estaments van determinar l'operativitat d'altres ...
  • F.X. Borrull

   F.X. Borrull

   Discursos e intervenciones parlamentarias en las Cortes de Cádiz

   Francisco Javier Borrull i Vilanova (Autor/Autora)

   Francisco Xavier Borrull y Vilanova (València 1745-1838), jurista, va ser triat en 1810 diputat per València a les Corts gaditanes. Qui és c...
  • El conde de Cervelló y el Consejo de Italia

   El conde de Cervelló y el Consejo de Italia

   Escritos políticos en el exilio austracista (1724-1746)

   Diversos Autors

   La influència política del partit espanyol conformat pels seguidors de l'arxiduc Carles d'Àustria en la cort de Viena es va canalitzar a tra...
  • Elits, subordinació i rebel·lia

   Elits, subordinació i rebel·lia

   La comarca de la Costera entre la Restauració borbònica i la Segona República (1900-1930)

   Robert Martínez Canet (Autor/Autora)

   Patrons i clients han estat sempre, amb distintes modalitats, els protagonistes de la història política de la societat valenciana contemporà...
  • Los servidores del rey en la Valencia del siglo XVIII

   Los servidores del rey en la Valencia del siglo XVIII

   Estudio y repertorio biográfico

   Enrique González González (Autor/Autora)

   Des de la batalla d'Almansa el disseny institucional que havia de donar-se al govern valencià va tenir una importància crucial. El resultat ...
  • Bartolomé Bermejo y el Reino de Valencia

   Bartolomé Bermejo y el Reino de Valencia

   Antonio León Villaverde (Autor/Autora)

   Bartolomé Bermejo va viure a cavall de dos segles. La seua habilitat li va permetre desenvolupar qualitativament la pintura de la seua època...
  • Somis i realitats de l'horta migeval de Valéncia

   Somis i realitats de l'horta migeval de Valéncia

   L'imaginari dels llauradors: espai, temps i bens

   Francesc Abelardo Cardells Martí (Autor/Autora)

   Somis i realitats és una aproximació a l'imaginari colectiu dels habitants migevals de l'horta de Valéncia, comprenent el seu espai, temps o...
  • Arte y arquitectura en la Valencia de 1700

   Arte y arquitectura en la Valencia de 1700

   Pablo González Tornel (Autor/Autora)

   Els segles XVII i XVIII són una de les èpoques més riques de la història de l'art valencià i l'elevat nombre d'obres empreses en aquestes dè...
  • Ser noble en la València del segle XVII

   Ser noble en la València del segle XVII

   El llinatge dels Vilaragut

   Paz Lloret Gómez de Barreda (Autor/Autora)

   És esta una història de "llums i ombres". Així és, durant el segle XVII el llinatge valencià dels Vilaragut culminà el seu procés d'ennoblim...
  • Historia del Maestre último que fue de Montesa y de su hermano don Felipe de Borja

   Historia del Maestre último que fue de Montesa y de su hermano don Felipe de Borja

   La manera como gobernaron las plazas de Orán y Mazalquivir, reinos de Tremecén y Ténez, en África, s

   Diego Suárez Montañés (Autor/Autora)

   La Historia del Maestre último que fue de Montesa y de su hermano don Felipe de Borja: la manera como gobernaron las memorables plaças de Or...
  • Espectáculos y comediantes en Valencia (1580-1630)

   Espectáculos y comediantes en Valencia (1580-1630)

   Henri Mérimée (Autor/Autora)

   Al voltant de 1600 la ciutat de València gaudia d'una gran prosperitat, que va aconseguir també a la vida teatral. Tres van ser les causes i...
  • Fragmentación de la propiedad agraria y estructura social en el secano valenciano

   Fragmentación de la propiedad agraria y estructura social en el secano valenciano

   Vallada, siglos XVI-XIX

   José Rafael Pérez Borredá (Autor/Autora)

   En aquesta obra s'estudia la dinàmica del repartiment de la propietat de la terra a Vallada des del moment de la consecució de l'autonomia m...
  • Política, cultura y sátira en la España isabelina: José Bernat y Baldoví

   Política, cultura y sátira en la España isabelina: José Bernat y Baldoví

   Diversos Autors

   Endinsar-se en la vida de José Bernat y Baldoví significa endinsar-se a alguns dels múltiples problemes que els historiadors tenen plantejat...
  • Maestros y colegios en el exilio de 1939

   Maestros y colegios en el exilio de 1939

   José Ignacio Cruz Orozco (Autor/Autora)

   El text tracta de manera nova aspectes de l'exili pedagògic de 1939 en terres americanes, fonamentalment a Mèxic. En aqueix país els republi...
  • Apología y crítica de España en el siglo XVIII

   Apología y crítica de España en el siglo XVIII

   Antonio Mestre (Autor/Autora)

   En el segle XVIII espanyol els hòmens de lletres van iniciar una revisió del passat polític i cultural. Censurats pels europeus, prenen una ...
  • Erasmistas, mecenas y humanistas

   Erasmistas, mecenas y humanistas

   En la cultura valenciana de la primera mitad del siglo XVI

   Francisco Pons Fuster (Autor/Autora)

   La inexistència d'un erasmisme valencià, com s'afirma en Erasmistas, mecenas y humanistas..., en lloc de confondre el panorama cultural vale...
  • Minería y siderurgia en Sagunto

   Minería y siderurgia en Sagunto

   Manuel Girona Rubio (Autor/Autora)

   Aquest llibre exposa l'origen i evolució d'un negoci miner-siderúrgic que va a suposar la posada en explotació d'unes mines de mineral de fe...
  • Heroicas decisiones

   Heroicas decisiones

   La Monarquía Católica y los moriscos valencianos

   Rafael Benítez Sánchez-Blanco (Autor/Autora)

   Heroicas decisiones. La Monarquía Católica y los moriscos valencianos analitza les causes de la traumàtica expulsió d'uns cent trenta mil va...
  • La Segunda Guerra Púnica en Valencia

   La Segunda Guerra Púnica en Valencia

   Problemas de un casus belli

   Luis Sánchez González (Autor/Autora)

   L'any 218 a. de C. la ciutat de Sagunt, després d'un setge de vuit mesos, és conquistada per les tropes d'Aníbal Barca donant lloc al començ...
  • Devoción popular y convulsión social en la Valencia del Seiscientos

   Devoción popular y convulsión social en la Valencia del Seiscientos

   El intento de beatificación de Francisco Jerónimo Simó

   Emilio José Sales Dasí (Autor/Autora)

   Devoción popular y convulsión social en la Valencia del Seiscientos no és només la història de la beatificació frustrada de mossén Francisco...
  • Rey, cortes y fuerza armada en los orígenes de la España liberal, 1808-1823

   Rey, cortes y fuerza armada en los orígenes de la España liberal, 1808-1823

   Roberto L. Blanco Valdés (Autor/Autora)

   El present llibre constitueix el primer acostament, des d'un enfocament metodològic multidisciplinari que combina les anàlisis jurídica i hi...
  • La Germanía

   La Germanía

   Colección documental

   Vicent J. Vallés Borràs (Autor/Autora)

   Aquest llibre constitueix una contribució decisiva per al coneixement i la interpretació d'un dels episodis més atractius i mitificats de no...
  • Conquista y aculturación en Baja California 1773-1790

   Conquista y aculturación en Baja California 1773-1790

   El valenciano Luis Sales op y sus "noticias de la provincia de Californias"

   Alfonso Esponera Cerdán (Autor/Autora)

  • Catástrofe, economía y acción política en la Valencia del siglo XVIII

   Catástrofe, economía y acción política en la Valencia del siglo XVIII

   Armando Alberola Romà (Autor/Autora)

   Catástrofe, economía y política en la Valencia del siglo XVIII pretén traçar una anàlisi seqüencial de les diferents catàstrofes d'índole na...
  • Los judíos en tierras valencianas

   Los judíos en tierras valencianas

   José Ramón Hinojosa Montalvo (Autor/Autora)

   Los judíos en tierras valencianas pretén recuperar per a la memòria històrica dels valencians una parcel·la del seu passat tot just coneguda...
  • Els gremis medievals en les fonts oficials

   Els gremis medievals en les fonts oficials

   El fons de la Governació del regne de València en temps d'Alfons el Magnànim (1417-1458)

   Jaume Castillo (Autor/Autora)

   Tradicionalment els gremis i confraries medievals, i també els valencians, havíem estat estudiats a través dels seus estatuts o ordenances, ...
  • El área territorial de Arse-Saguntum en época ibérica: Una aproximación a su estudio

   El área territorial de Arse-Saguntum en época ibérica: Una aproximación a su estudio

   Mª Ángeles Martí Bonafé (Autor/Autora)

   Aquest llibre descriu l'ocupació ibèrica del tossal del Castell de Sagunt, que constitueix la ciutat d'Arse, i estudia l'organització del po...
  • La fundació de València

   La fundació de València

   La ciutat a l'època romanorepublicana (segles II-I A. de C.)

   Albert Ribera i Lacomba (Autor/Autora)

   La fundació de la ciutat de València ha estat sempre una qüestió molt debatuda. Gràcies a la investigació arqueológica i històrica es pot ja...
  • Los anales de la Cartuja de Porta-Coeli

   Los anales de la Cartuja de Porta-Coeli

   Mª Estrella Ribes Traver (Autor/Autora)

   La Cartoixa de Porta-Coeli va ser fundada el 1272, en temps de Jaume I, i la seua història s'estén fins a 1820. Aquest text recull els anals...
  • Desposeer y custodiar

   Desposeer y custodiar

   Transformación agraria y guardería rural en la provincia de Valencia. 1844-1874

   Vicent R. Mir Montalt (Autor/Autora)

   En un context de canvi profund de les relacions socials com el que caracteritzà el regnat d'Isabel II, la funció coercitiva de l'Estat va re...
  • Les finances de la Corona d'Aragó al segle XV

   Les finances de la Corona d'Aragó al segle XV

   Regnats d'Alfons V i Joan II

   Winfried Küchler (Autor/Autora)

   Avui dia encara és poc el que sabem sobre les característiques específiques que va revestir el desenvolupament d'una fiscalitat pública als ...
  • La represión en la retaguardia republicana. País Valenciano 1936-1939

   La represión en la retaguardia republicana. País Valenciano 1936-1939

   Vicent Gabarda Cebellán (Autor/Autora)

  • Els límits del Regne

   Els límits del Regne

   El procés de formació territorial del País Valencià medieval (1238-1500)

   Enric Mateu Tortosa (Autor/Autora)

   La representació gràfica del territori del País Valencià, de l'antic Regne de València, no ha estat massa esplendorosa al llarg dels segles,...
  • Història del País Valencià

   Història del País Valencià

   Antoni Furió Diego (Autor/Autora)

   La Història del País Valencià d'Antoni Furió abasta des de la formació del Regne de València fins a la transició i l'autonomia.
  • La familia Borja

   La familia Borja

   Historia de una leyenda

   Marion Hermann-Röttgen (Autor/Autora)

   El 1492 Alexandre VI Borgia va ascendir al sol pontifici. Al llarg dels anys la investigació històrica i la creació literària l'han dedicat ...
  • Els musulmans de València en l'època de Ferran i Isabel

   Els musulmans de València en l'època de Ferran i Isabel

   Entre la coexistència i la croada

   Mark D. Meyerson (Autor/Autora)

   Durant el regnat de Ferran i Isabel, els Reis Catòlics, hi havia al Regne de Valencia la població musulmana més nombrosa de tota l'Espanya c...
  • Inquisición y sociedad en el Reino de Valencia (1478-1834)

   Inquisición y sociedad en el Reino de Valencia (1478-1834)

   Stephen Haliczer (Autor/Autora)

   El Regne de València ocupa una posició especial en la història de la Inquisició hispànica per les importants minories musulmana i jueva que ...
  • Moriscos, nobles y repobladores

   Moriscos, nobles y repobladores

   Estudios sobre el siglo XVII en Valencia

   Eugenio Císcar Pallarés (Autor/Autora)

   En tres llargs i documentats treballs, l'autor estudia diversos aspectes de la societat valenciana en el context històric de l'expulsió dels...
  • Estudios sobre la Segunda República

   Estudios sobre la Segunda República

   Diversos Autors

   La major part dels estudis històrics al voltant dels anys trenta al País Valencià es centraren durant l'última dècada en la guerra civil, me...
  • En el este, La memoria recuperada

   En el este, La memoria recuperada

   Diversos Autors

   Un col·lectiu de periodistes i historiadors presenta en aquest llibre, un conjunt important d'eixos “llocs de la memòria” als quals el passa...
  • Los Borja y los moriscos

   Los Borja y los moriscos

   Repobladores y "terratenientes" en la Huerta de Gandía tras la expulsión de 1609

   Santiago La Parra López (Autor/Autora)

   Els Borgia i els moriscos són dos temes amb una rellevància indiscutible en la història del País Valencià, per més que han conegut un molt d...
  • Alfonso el Magnánimo

   Alfonso el Magnánimo

   Rey de Aragón, Nápoles y Sicilia (1396-1458)

   Alan Ryder (Autor/Autora)

   Aquest llibre constitueix la primera biografia completa d'un dels més brillants monarques de l'Europa del segle XV, Alfons V d'Aragó, al qua...
  • Els Borja

   Els Borja

   Espill del temps

   Ximo Company i Climent (Autor/Autora)

   Pensar i escriure sobre els Borja ha sigut i serà sempre com una mena de repte cultural indefugible. És tan alliçonadora la història i el ta...
  • Los papas Borgia

   Los papas Borgia

   Calixto III y Alejandro VI

   Susanne Schüller Piroli (Autor/Autora)

   La història del papat durant l'Edat Mitjana constitueix una successió quasi ininterrompuda d'esdeveniments dramàtics i de tràgics successos....